سارا حمزه زاده سارا حمزه زاده
-
0
تجلیل از شهریاران آذربایجان نام یک برنامه نیست

تجلیل از شهریاران آذربایجان نام یک برنامه نیست

سه شنبه 08 مهر 99

تجلیل از شهریاران آذربایجان با اهداف مشخص و چشم اندازهای روشن خود، حاصل ایستایی و از پای ننشستن هاست؛ باکی نیست اگر در همین ابتدا بگویم که ثمره زمین خوردن اما بلند شدن هاست.
 

تجلیل از شهریاران آذربایجان، همزمان با بزرگداشت شهریار آذربایجان، تنها یک برنامه یک روزه یا چند ساعته نیست بلکه تلاشی است به وسعت جاودانگی که گام به گامش با قدم های مطمئن طی شده و حرف به حرفش با قلم عشق و از دریچه روح نگاشته شده و تماما از اندیشه هایی به رنگ بی رنگی سرچشمه گرفته و نهایتا شد آنچه باید می شد.
سستی ها را قوت بخشید و نقاط قوت را نیز استوارتر ساخت، اما تمام نشد، سرآغازی شد برای ادامه مسیری پرپیچ و خم اما مستقیم به سمت تحقق آرمانهای شهر، برای شهریارانی که از روزگار دور تا به امروز گواهی ایستادگیشان تاریخ است و آذربایجان شاهد بیدار دلاوری آنان و خاکی که امروز لبریز است از قلب هایی که زمانی بی وقفه به سمت مقصد نهایی تپیده اند، نه در کالبد لباس پوست که در عمق عریانی.
امروز آذربایجان همان است و خاک همان خاک، شهریاران چطور؟!
این علامت سوال نقطه شروعی بود برای برخاستن اندیشه های بی قرار در مسیر سکون، اما سکونی از جنس آسایش و ثبات و نه خموشی.
اندیشه هایی که در مسیر حرکت خود برای رسیدن به نقطه آغاز بارها به نقطه های کور پرت شدند اما برخاسته و خاک ها را تکاندند و تنها در کد ارتفاعی بالاتری قرار گرفتند، نردبانشان بلندتر شد و مسیر قابل رویت تر.
فقدان ها هم متوقفشان نکرد، خزان و بادهای مخالف را پشت سرگذاشته و مصمم تر شدند، در انتظار بهار.
تا اینکه ۲۷ شهریور ماه، روز بزرگداشت نماد پرافتخار آذربایجان، بالاخره فرارسید و شهریاران به نقطه آغاز رسیدند، زخم های سطحی فراموش شد و شوق شروع و توانستن مصمم ترشان کرد. در این تاریخ پرافتخار آذربایجان بخش کوچکی از یاران خود را در یک قاب دید و برخود بالید. بماند غم اندیشه هایی که با وجود ناآرامی، آرامش را به اجبار گزیده اند و در خلوتی خارج از میدان دید قرار گرفته اند، که امروز سخن از غم ها گفتن نشاید اما فراموشی نیز شایسته نیست...
مخلص کلام اینکه شهر بیدار است، شهریاران نیز هم نمی خوابد! تجلیل از شهریاران آذربایجان تنها نام یک برنامه نیست بلکه عنوان اتفاقی است که تنها یک اتفاق نیست و رویدادی است که تنها یک رویداد نیست و شروع جریانی است که پایان نگرفته و تنها یک شروع است...


✍حمزه زاده

شناسه خبر : 2691557

فعلا نظری برای این خبر ثبت نشده است.